Bat ja BEP

Ympäristöhallinnossa käytetään käsitteitä BAT (Best Available Technique ; paras käyttökelpoinen tekniikka) ja BEP (Best Environmental Practice ; ympäristön kannalta paras käytäntö).

BAT-käsite määritellään ympäristönsuojelulain (4.2.2000/86) 3?:ssä seuraavasti: 'Tässä laissa tarkoitetaan... parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistusmenetelmiä ja toiminnan suunnittelu-, rakentamis-, ja ylläpito- sekä käyttötapoja, joilla voidaan ehkäistä toiminnan aiheuttama ympäristön pilaantuminen tai tehokkaimmin vähentää sitä;'

BAT:n ja BEP:n yleisistä sovellusperiaatteista em. lain 4?:ssä mainitaan, että '3) käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa (parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaate); 4) noudatetaan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita eri toimien yhdistelmiä, kuten työmenetelmiä sekä raaka-aine- ja polttoainevalintoja (ympäristön kannalta parhaan käytännön periaate). '

Ympäristöä korostavan BEP-periaatteen voidaan siten sanoa olevan tekniikkaa korostavan BAT-periaatteen laajennus.

BAT- ja BEP-sovelluksia

Jätevesien puhdistamisen äärimmilleen tehostaminen tai jopa jätevesien eliminointi eivät ole automaattisesti BAT-tekniikkaa, vaikka tekniikka sinänsä olisi kehittyneintä, esimerkiksi tislausta. Ekotehokkuus näet huononee. Lisäksi jätevesijätettä ei kenties enää ole niin paljoa kuin järven ainekiertojen tervehdyttäminen vaatisi.

Tällaisesta on esimerkkinä Kangasalan Kirkkojärvi. Kun näet fosforin suhteen hyvin puhdistetut jätevedet johdettiin 20 vuotta sitten ohi järven, poistui samalla myös sinileviä hillinnyt typpikuormitus. Ja kun Kirkkojärven yhä suuri fosforin sisäkuormitus vaikutti edelleen, typensidontaan kykenevät sinilevät valtasivat järven ja johtivat yleistilan huononemiseen myös typpipitoisuuksien kohoamisen myötä. Ilman järveen kohdistettuja kunnostus- ja hoitotoimia Kirkkojärvi on tuomittu olemaan pilalla hamaan tuomiopäivään asti.

Esimerkiksi järven Mixox-hapettaminen (luonnon prosesseja mukaileva, pieni energian tarve, hyvä vaikutus/hinta-suhde) ja kalabiomanipulaatio täyttävät jo pitkälle 'suojelluissa' tapauksissa BAT- ja BEP-tunnusmerkit.

Vesiensuojeluopit ylösalaisin

Alkukesäisin Kirkkojärven levätuotanto on typpirajoitteinen. Kiistanalaisten, Itämereen ja valitettavasti paikoin sisävesiinkin sovellettavien, typpioppien mukaan erityisesti Kirkkojärven typpikuormitusta tulisi edelleen vähentää, koska se muka rajoittaisi levätuotantoa. Näin ei kuitenkaan tapahdu, vaan sinilevien avulla 'fosfori ottaa typpensä' ilmakehästä. Milloin tulemme näkemään typen poiston kieltoja?

EU:n vesipuitedirektiivi

Vesipuitedirektiivin avulla luodaan yhteisön vesiensuojelulle ja vesien kestävälle käytölle tavoitteet sekä toimenpideohjelmat. Vesien suojelun ja käytön ohjauksen lähtökohtana on vesistöaluekokonaisuus eli niin sanottu vesipiiri. Vesipiireille laaditaan toimenpideohjelmat. Jokaiselle vesipiirille on laadittava myös hoitosuunnitelma, joka tarkistetaan ja ajantasaistetaan säännöllisesti. Tavoitteisiin kuuluu, että pintavesien hyvä ekologinen tila saavutetaan 15 vuoden kuluessa direktiivin voimaantulosta. Se ei tule olemaan helppoa eikä sitä saavuteta ilman vesistöjen kunnostusta ja hoitoa. Eikä ilman uusia tuulia hakevaa suunnittelua, jossa järvien ainetaseiden laskenta ja ymmärtäminen ovat keskeisellä sijalla.