Pölläkänlahti

Pölläkänlahti on osa Kuopioon nousevaa uutta kaupunginosaa. Lahden ympärille rakennettava asutus on tehnyt vesistöalueesta tärkeän uusien asukkaiden virkistysalueen. Vesistön tila oli tutkimushetkellä tyydyttävä, eivätkä rehevyys- ym. ongelmat olleet kovin pahoja.

Toimenpiteet

Vesi-Eko Oy tutki kyseisen alueen nykytilan, jolloin selvisi, että Pölläkänlahden tilanne on huolestuttava. Vesistön ulkoinen ravinnekuorimitus havaittiin liian suureksi lahden sietokykyyn nähden. Selvityksessä todettiin, että lahden kuormitusta tulisi vähentää 40%, jotta rehevöitymiskehitys pysähtyisi.

Alueen merkittäviksi ongelmiksi nimettiin hulevedet, hevostarhojen huuhtoumat ja mahdolliset jätevesien ylijuoksutukset. Suunnitelmassa esitettiin konkreettiset toimenpiteet näiden ongelmien korjaamiseksi:

Ongelma Ratkaisu Vaikutus Merkittävyys Kiireellisyys Huomioita
Hulevedet Kosteikot Vähentää hulevesikuormitusta 20-30 % +++ +++  
JV-ylivuodot Vara-altaat Estää ylivuotojen pääsyn vesistöön +(+) ++ Haitan vakavuus toteutuessaan suuri
Hevostarhan valumat Tarha-alueiden vesien johtamisjärjestelyt, kosteikko, kemikaalikäsittely Vähentää tallin alueelta tulevaa ravinnekuormitusta 30-50 % +++ +++  
Sisäinen kuormitus Hapetus Vähentää sisäistä kuormitusta +++ ++  
  Lisävesien johtaminen   + +  
Tilannetietous Seuranta Helpottaa tilannekuvan muodostamista ja ohjaa toimintaa +++ ++  

Lopputulos

Selvityksessä ehdotetut toimenpiteen laitettiin suurelta osin käytäntöön, jolloin vesistön tilaa parantavat toimet tulevat ennaltaehkäisemään mahdollisia ongelmatilanteita.

Hankkeen aikana opittua

Ennakoivien toimenpiteiden avulla pystytään vaikuttamaan vesistön tilaan kustannustehokkaasti ja kevyemmin toimenpitein.