Planering

Det är nödvändigt men krävande att fastställa en insjös eller ett kustområdes tillstånd. För att göra det lättare har vi utvecklat programvaran WE-Limno som kan användas för att behandla omfattande material och komplicerade samband och relationer. WE-Limno beräknar vattendragets nuvarande näringsbalans och övergödning samt ger en prognos för den kommande utvecklingen. Med programvaran kan man dessutom simulera verkningarna av olika restaureringsåtgärder och på så sätt välja de lämpligaste av olika alternativ.

Som rådata behöver WE-Limno bl.a. vattenområdets areal och volym, avrinningsområdets storlek samt uppgifter om diffus belastning, punktbelastning och inre belastning. Om några uppgifter inte finns till hands kan de med hjälp av programvaran fyllas i så att de motsvarar de för områdets vattendrag typiska värdena. Man kan alltså även med bristfälliga rådata uppnå en tillräckligt noggrann beräkning.

För att simulera vattnets syretillstånd använder vi vår programvara WE-Ecosimu. Med hjälp av den prognostiserar vi syretillståndets utveckling samt dimensionerar syresättnings- och luftningsapparaterna. Som rådata behöver WE-Ecosimu vattenområdets volym, areal och djup samt uppgifter om tillflödenas hydrologi och vattnets kvalitet.