Nälkämölampi

Kuusamon Nälkämölampi on matala ja rehevöitynyt vesistö, jota on jo aiemmin kunnostettu kemikaalikäsittelyllä. Lammen pohjasedimentti todettiin erittäin huonokuntoiseksi, josta kertoi sedimentin voimakas rikkidioksidin tuoksu. Toimenpiteeksi valittiin yhdistetty kemikaalikäsittely ja pohjan pöyhintä.

Toimenpiteet

Kemikaalikäsittely suoritettiin kesä- heinäkuun vaihteessa vuonna 2004. Lammen pohjasedimentti käsiteltiin pöyhintämenetelmällä kaikilta yli 1,5 metriä syvemmiltä vesialueilta. 12,5 hehtaarin alueelle levitettiin polyalumiinikloridia 200 grammaa neliömetriä kohden. Toimenpiteessä käytetty kemikaali on sama kuin mitä käytetään juomaveden puhdistuksessa.

Lopputulos

Pohjan pöyhintä ja kemikaalin levitys onnistui suunnitellun mukaisesti. Veden pH pysyi tarpeeksi korkeana käsittelyn jälkeen, mikä oli olennaista kalakuolemien välttämiseksi. Välittömästi havaittiin myös veden huomattava kirkastuminen.

Hankkeen aikana opittua

Pöyhintämenetelmällä vaikutus voidaan suunnata suoraan pohjalietteeseen, jolloin annoskokoa pystytään suurentamaan turvallisesti sedimentin hyvän puskurikyvyn takia. Tämän kokeellisen menetelmän tavoitteena on pidentää käsittelyn vaikutusta jopa viiden vuoden ajanjaksolle.
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen v. 2004-2006 ottamien vesinäytteiden perusteella Nälkämölammen kemikaalikäsittelyn vaikutukset jäivät vähäisiksi. Tulosten perusteella käytetty kemikaaliannostus oli liian pieni. Vedenlaatu Nälkämölammessa ei parantunut ja sinileväkukinnot palasivat jo seuraavana kesänä.

Jatkotutkimukset

Rehevän järven sisäisen kuormituksen vapautuminen - saostuskemikaalien käyttö sisäisen kuormituksen vähentäjänä.  Oulun yliopisto, Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio.

Nälkämölammella tehtiin vuonna 2006 tutkimuksia liittyen saostuskemikaalien käyttöön sisäisen kuormituksen vähentäjänä. Allaskokeiden avulla tutkittiin saostuskemikaalin annostuksen merkitystä ravinteiden ja alumiinin stabiilisuuteen sekä menetelmän tuloksellisuutta.

Tutkimus on osa DI Tero Väisäsen väitöskirjatutkimusta " Sedimentin kemikalointikäsittely - tutkimus rehevän järven sisäisen kuormituksen hallintamenetelmän kehittämisestä, mitoituksesta ja tuloksellisuudesta". Väitöskirjatutkimuksen ohjaajana toimii professori Esko Lakso Oulun yliopistosta